Newsletter

Zapisz się na nasz newsletter, aby otrzymywać informacje o nowościach i aktualnych promocjach.

Dwadzieścia lat "zdrowia oraz praw seksualnych i reprodukcyjnych" w Afryce. Wyzwania dla Kościoła Zobacz większe

Dwadzieścia lat „zdrowia oraz praw seksualnych i reprodukcyjnych” w Afryce. Wyzwania dla Kościoła

Dokonania agentów ponadnarodowych wewnątrz afrykańskich instytucji politycznych po konferencji w Kairze oraz ich strategia po 2015 roku.

Mię­dzy­na­ro­do­wa Kon­fe­ren­cja De­mo­gra­ficz­na „Lud­ność i Roz­wój” w Ka­irze wy­my­śli­ła rze­ko­my „glo­bal­ny kon­sen­sus” wo­kół „zdro­wia oraz praw sek­su­al­nych i re­pro­duk­cyj­nych”, pro­gram dzia­ła­nia nie­od­wra­cal­nie ska­żo­ny per­spek­ty­wą za­chod­niej re­wo­lu­cji sek­su­al­nej. Agre­syw­ne wdra­ża­nie pla­nu dzia­ła­nia z Ka­iru w Afry­ce, na któ­re mię­dzy­na­ro­do­wa wspól­no­ta prze­zna­cza każ­de­go ro­ku mi­liar­dy do­la­rów, sta­wia Ko­ściół przed na­glą­cy­mi wy­zwa­nia­mi dusz­pa­ster­ski­mi. Aby peł­niej zdać so­bie spra­wę z ich ogro­mu, ni­niej­sza ana­li­za przed­sta­wia ca­ło­ścio­we spoj­rze­nie na do­ko­na­nia agen­tów z Ka­iru w Afry­ce w cią­gu ostat­nich dwu­dzie­stu lat i na ich stra­te­gię po 2014 ro­ku. Wo­bec ta­kich ata­ków na ro­dzi­nę, oby Ko­ściół miał od­wa­gę peł­nić swo­ją pro­ro­czą i nie­za­stą­pio­ną mi­sję dla do­bra ludz­ko­ści!

Tłumaczenie: Agnieszka Kuryś

Marguerite A. Peeters, Dwadzieścia lat „zdrowia oraz praw seksualnych i reprodukcyjnych” w Afryce. Wyzwania dla Kościoła, ISBN 978-83-7257-693-4, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2014, format: 136x200, ss. 109, oprawa miękka

Wysyłka w przeciągu 1-5 dni roboczych

Więcej szczegółów

10,00 zł

Dodaj do listy życzeń

Więcej informacji

Dokonania agentów ponadnarodowych wewnątrz afrykańskich instytucji politycznych po konferencji w Kairze oraz ich strategia po 2015 roku.

Mię­dzy­na­ro­do­wa Kon­fe­ren­cja De­mo­gra­ficz­na „Lud­ność i Roz­wój” w Ka­irze wy­my­śli­ła rze­ko­my „glo­bal­ny kon­sen­sus” wo­kół „zdro­wia oraz praw sek­su­al­nych i re­pro­duk­cyj­nych”, pro­gram dzia­ła­nia nie­od­wra­cal­nie ska­żo­ny per­spek­ty­wą za­chod­niej re­wo­lu­cji sek­su­al­nej. Agre­syw­ne wdra­ża­nie pla­nu dzia­ła­nia z Ka­iru w Afry­ce, na któ­re mię­dzy­na­ro­do­wa wspól­no­ta prze­zna­cza każ­de­go ro­ku mi­liar­dy do­la­rów, sta­wia Ko­ściół przed na­glą­cy­mi wy­zwa­nia­mi dusz­pa­ster­ski­mi. Aby peł­niej zdać so­bie spra­wę z ich ogro­mu, ni­niej­sza ana­li­za przed­sta­wia ca­ło­ścio­we spoj­rze­nie na do­ko­na­nia agen­tów z Ka­iru w Afry­ce w cią­gu ostat­nich dwu­dzie­stu lat i na ich stra­te­gię po 2014 ro­ku. Wo­bec ta­kich ata­ków na ro­dzi­nę, oby Ko­ściół miał od­wa­gę peł­nić swo­ją pro­ro­czą i nie­za­stą­pio­ną mi­sję dla do­bra ludz­ko­ści!

Tłumaczenie: Agnieszka Kuryś

Marguerite A. Peeters, Dwadzieścia lat „zdrowia oraz praw seksualnych i reprodukcyjnych” w Afryce. Wyzwania dla Kościoła, ISBN 978-83-7257-693-4, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2014, format: 136x200, ss. 109, oprawa miękka

Opinie

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz opinię

Dwadzieścia lat „zdrowia oraz praw seksualnych i reprodukcyjnych” w Afryce. Wyzwania dla Kościoła

Dwadzieścia lat „zdrowia oraz praw seksualnych i reprodukcyjnych” w Afryce. Wyzwania dla Kościoła

Dokonania agentów ponadnarodowych wewnątrz afrykańskich instytucji politycznych po konferencji w Kairze oraz ich strategia po 2015 roku.

Mię­dzy­na­ro­do­wa Kon­fe­ren­cja De­mo­gra­ficz­na „Lud­ność i Roz­wój” w Ka­irze wy­my­śli­ła rze­ko­my „glo­bal­ny kon­sen­sus” wo­kół „zdro­wia oraz praw sek­su­al­nych i re­pro­duk­cyj­nych”, pro­gram dzia­ła­nia nie­od­wra­cal­nie ska­żo­ny per­spek­ty­wą za­chod­niej re­wo­lu­cji sek­su­al­nej. Agre­syw­ne wdra­ża­nie pla­nu dzia­ła­nia z Ka­iru w Afry­ce, na któ­re mię­dzy­na­ro­do­wa wspól­no­ta prze­zna­cza każ­de­go ro­ku mi­liar­dy do­la­rów, sta­wia Ko­ściół przed na­glą­cy­mi wy­zwa­nia­mi dusz­pa­ster­ski­mi. Aby peł­niej zdać so­bie spra­wę z ich ogro­mu, ni­niej­sza ana­li­za przed­sta­wia ca­ło­ścio­we spoj­rze­nie na do­ko­na­nia agen­tów z Ka­iru w Afry­ce w cią­gu ostat­nich dwu­dzie­stu lat i na ich stra­te­gię po 2014 ro­ku. Wo­bec ta­kich ata­ków na ro­dzi­nę, oby Ko­ściół miał od­wa­gę peł­nić swo­ją pro­ro­czą i nie­za­stą­pio­ną mi­sję dla do­bra ludz­ko­ści!

Tłumaczenie: Agnieszka Kuryś

Marguerite A. Peeters, Dwadzieścia lat „zdrowia oraz praw seksualnych i reprodukcyjnych” w Afryce. Wyzwania dla Kościoła, ISBN 978-83-7257-693-4, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2014, format: 136x200, ss. 109, oprawa miękka

Produkty powiązane

Copyright © 2024 Fundacja Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej. Wykonanie: Nazwa.pl