Newsletter

Zapisz się na nasz newsletter, aby otrzymywać informacje o nowościach i aktualnych promocjach.

Organ prowadzący księgarnię "Prawe książki":


FUNDACJA SERVIRE VERITATI
INSTYTUT EDUKACJI NARODOWEJ
 z siedzibą w Lublinie ul. 3 Maja 22/3U


Fundacja wpisana do rejestru fundacji Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000104828.

O FUNDACJI


   Fundacja Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej jest organizacją społeczną, non profit, działającą od 1998 r., która w swej intensywnej, systematycznej pracy uczy i wychowuje ludzi, zwłaszcza młodych oraz upowszechnia kulturę i bogactwo polskiej tradycji i historii oraz wielkość idei, które kształtowały cywilizację łacińską. Fundacja organizuje m.in.: konferencje, sympozja i kursy, prowadzi Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, inicjuje ogólnopolskie akcje wychowawcze np. „Młodzi z charakterem”, „S.O.S. dla rodziny”, wydaje na wysokim poziomie merytorycznym i edytorskim biuletyn Fundacji „Służyć Prawdzie”, książki o tematyce wychowawczej i cywilizacyjnej oraz ogólnopolski kwartalnik „Cywilizacja”.
Cele działania Fundacji wyznaczył śp. o. prof. Mieczysław Krąpiec OP, który tak je określił: "Fundacja Servire Veritati ma za zadanie odsłaniać prawdę o polskich i europejskich dziejach społeczno-politycznych; prawdę o polskiej kulturze i jej wielkości w nauce humanistycznej, w sztuce i literaturze klasycznej różnych epok, w malarstwie i muzyce, w polskiej religijności i tolerancji, w polskim życiu moralnym i obyczajowości; prawdę o korzeniach polskiej kultury; prawdę o konieczności wykształcenia przedmiotowego i zarazem konieczności rozumienia treści poznawczych różnorakich informacji, by móc się nimi rozumnie posługiwać…".
    Staramy się realizować te cele poprzez szkolenia, kursy, konferencje i sympozja, poprzez działalność wydawniczą, pracę z młodzieżą, współpracę z organizacjami o podobnych celach i ideałach, popularyzację czytelnictwa, aktywność medialną.

Działalność w liczbach


Od 1998 r. w ramach Fundacji Servire Veritati na terenie całej Polski:

•    zorganizowano ponad 1800 wykładów z zakresu edukacji, wychowania, kultury, prawa, ekonomii i polityki, w kraju i poza jego granicami (w tym spotkania formacyjne np. spotkania formacyjne w Diecezji Sandomierskiej w latach 1998–2003; seminaria formacyjno-powołaniowe nt. "Edukacja – wyzwania i zagrożenia", "Odczytać swoje powołanie"; spotkania z cyklu "Zadania katolików w życiu społecznym u progu III Tysiąclecia" i "Człowiek w świecie współczesnym"; wykłady tematyczne dla szkół wszystkich szczebli oraz wykłady dla Polonii);

•    zorganizowano 97 oddziałów Studium Edukacji Narodowej (obejmującego ogółem 120 lub 128 godzin zajęć wykładowych i warsztatowych) o charakterze propedeutycznym z elementami filozofii, historii, pedagogiki, teorii mediów, retoryki (m.in. Warszawa, Kraków, Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Wrocław, Poznań, Bogatynia, Krosno, Rzeszów, Mikołów, Bielsko-Biała, Łódź, Katowice, Ostrów Wlkp);

•    zorganizowano 32 oddziały Akademii Etyczno-Wychowawczej i Akademii Umiejętności Społecznych (obejmujących 64 godziny zajęć wykładowych i warsztatowych) przeznaczonych dla słuchaczy, którzy ukończyli Studium Edukacji Narodowej pogłębiających wiedzę na temat klasycznej i współczesnej myśli etycznej i wychowawczej oraz filozofii społecznej i politycznej (Warszawa, Gdynia, Wrocław, Łódź, Katowice, Ostrów Wlkp);zajęć wykładowych i warsztatowych) przeznaczonych dla słuchaczy, którzy ukończyli Studium Edukacji Narodowej pogłębiających wiedzę na temat klasycznej i współczesnej myśli etycznej i wychowawczej oraz filozofii społecznej i politycznej (Warszawa, Gdynia, Wrocław, Łódź, Katowice, Ostrów Wlkp);

•    zorganizowano 8 Warsztatów Edukacyjnych z elementami antropologii, filozofii kultury, retoryki, filozofii i historii z nauką o cywilizacjach (obejmujących 24 godziny zajęć wykładowych i warsztatowych) oraz 4 Warsztaty Nauczania Papieskiego (m.in. Myszyniec, Błonie, Płońsk, Gdynia, Raszyn, Kraków, Łódź, Leżajsk);

•    zorganizowano Warsztaty edukacyjne, medialne i samorządowe dla słuchaczy Studium Edukacji Narodowej oraz szkolenia dla organizatorów SEN;

•    zorganizowano Instytut Edukacji Samorządowej (obejmujących 50 godzin zajęć wykładowych i warsztatowych) w 17 ośrodkach; 4  seminaria samorządowe oraz wykłady pojedyncze przygotowujące do pracy w samorządzie lokalnym;

•    Przeprowadzono ponad 60 kursów i szkoleń (ok. 900 godzin) w ramach Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Instytutu Edukacji Narodowej (wpisanego do rejestru Niepublicznych Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli, 15 I 2004);

    zorganizowano 52 sympozja, sesje i konferencje naukowe oraz popularno-naukowe, w tym cykl Ogólnopolskich Konferencji Nauczycieli i Wychowawców (14 spotkań);

• zorganizowano 2 turnusy Szkoły Letniej Kultury Polskiej dla młodzieży polonijnej w okresie wakacyjnym (obejmujących ogółem 75 godzin zajęć wykładowych i warsztatowych oraz wyjazdy do miejsc doniosłych dla kultury polskiej;


•    zorganizowano 30 letnich i zimowych turnusów Wakacji z Instytutem Edukacji Narodowej w Zwardoniu, gdzie górskim wędrówkom po szlakach Beskidu Wysokiego i gór Słowacji towarzyszył cykl wykładów "U źródeł tożsamości kultury polskiej";

•    zorganizowano 8 pielgrzymek krajowych i zagraniczną pielgrzymkę "Śladami św. Tomasza z Akwinu" z cyklem wykładów i prelekcji z etyki, pedagogiki, teologii, filozofii, historii Polski, prawa i polityki;

•    zorganizowano 36 turnusów rekolekcji dla słuchaczy SEN, prowadzonych przez Ojców Redemptorystów wg trzystopniowego programu przygotowanego przez o. Jana Mikruta CSsR, w trakcie których odbywały się także wykłady z etyki, pedagogiki, teologii, filozofii, historii Polski i Kościoła;

•    Przygotowano ponad 55 audycji z cyklu „Czytać by być mądrym” – omówiono ok. 420 książek;

•    Przeprowadzono 3 konkursy czytelnicze: konkurs plastyczny dla dzieci ze szkół podstawowych pt.: "Mój ulubiony bohater książkowy" (2013),  konkursy literackie: dla dzieci ze szkół podstawowych i młodzieży gimnazjalnej pt. "Moja ulubiona książka" (2013 r.) oraz dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej pt. "Moja ulubiona książka Zofii Kossak" (2014 r.);

•    Zainicjowano akcje: „Bóg, Honor, Ojczyzna”; „Wychować charakter – o przyszłość polskiej młodzieży”, „Młodzi z charakterem”, „S.O.S. dla rodziny”, „O suwerenność osoby i narodu”, „O cywilizację życia”;

•    Opublikowano ponad 100 książek, w tym obok serii wydawniczych takich jak „Biblioteka Cywilizacji” czy „Klasyka Edukacji”, „Zeszyty Edukacyjne”, „Zeszyty Europejskie”, „Zeszyty Instytutu Edukacji Narodowej”, „Zeszyty Samorządowe”;

•    Wydano 67 numerów kwartalnika „Cywilizacja”;

•    Wydano 54 numery biuletynu formacyjnego „Służyć Prawdzie”.

 

KSIĘGARNIA STACJONARNA

Księgarnia stacjonarna Fundacji Servire Veritati rozpoczęła swą działalność we wrześniu 1999 r. Od 2002 do 2015 r. funkcjonowała także w Internecie na stronie www.wydawnictwo.ien.pl. Obecnie funkcjonuje pod nazwą www.praweksiazki.pl. W ofercie księgarni znajdują się książki z dziedziny teologii, historii, filozofii, pedagogiki (szczególnie polskiej pedagogiki katolickiej), rozważania nad podstawami tożsamości narodu polskiego, polemiki i felietony z dziedziny społeczno-politycznej oraz literatura piękna. Od początku wyjątkowy nacisk kładziony był na udostępnianie czytelnikom publikacji niepoprawnych politycznie – książek, które odkrywają białe plamy. W ofercie ponadto albumy, książki dla dzieci i młodzieży, książki do słuchania tzw. audiobooki, płyty CD z muzyką, filmy, a także gry planszowe, układanki i kalendarze. Siedziba księgarni stacjonarnej znajdowała się w Lublinie na ul. 3 Maja 22 (róg ul. Chmielnej, niedaleko Kliniki Okulistycznej). Niestety, pod koniec maja 2020 z powodu pandemii i zupełnego braku ruchu księgarnia stacjonarna została zamknięta. Z naszymi wiernymi klientami i czytelnikami byliśmy prawie 21 lat. Serdecznie dziękujemy i pozdrawiamy za te wszystkie lata, kiedy mogliśmy ubogacać się Państwa mądrością i dobrocią!


WYDAWNICTWO


Wydawnictwo Fundacji Servire Veritati ma na celu popularyzację wiedzy z zakresu nauk humanistycznych, filozofii realistycznej, w tym szczególnie antropologii, etyki klasycznej i filozofii wychowania, nauk społecznych. W publikacjach przypominamy dziedzictwo polskiej pedagogiki katolickiej oraz dawne, lecz zawsze aktualne, wzorce wychowawcze. Sięgamy także do skarbca kultury chrześcijańskiej (książki z zakresu duchowości chrześcijańskiej). Uprzystępniamy prace popularno-naukowe o. prof. Mieczysława A. Krąpca z zakresu filozofii realistycznej. Zadaniem wydawnictwa jest głównie przypominanie dorobku wielkich postaci polskiej nauki i książek zapomnianych lub niesłusznie pomijanych, bez znajomości których nie jest możliwy rozwój kultury polskiej. Wśród autorów znajdują się takie postacie jak prof. Feliks Koneczny, którego wybrane prace zostały wznowione w ramach działalności wydawniczej Fundacji Servire Veritati. Dorobek Konecznego w zakresie teorii cywilizacji poddano również refleksji i naukowemu opracowaniu w szeregu monografii i artykułów. Owocem tych prac jest seria wydawnicza „Biblioteka Cywilizacji” (prace z dziedziny społecznej) i kwartalnik „Cywilizacja – o nauce, moralności, sztuce i religii” (każdy numer jesienny jest poświęcony edukacji). Przywracamy ponadto kulturze polskiej postać i książki o. Jacka Woronieckiego. Szczególnym osiągnięciem wydawniczym są prace na temat kształtowania charakteru w serii „Klasyka Edukacji”, w tym reprinty książek niedostępnych (J. Zamoyska, M. S. Gillet, M. Pirożyński, M. Kreutz) oraz opracowania współczesne, szczególnie dla nauczycieli. W ramach prac wydawniczych Fundacji Servire Veritati ukazały się ponadto takie serie wydawnicze jak „Zeszyty IEN”, „Zeszyty Edukacyjne”, „Zeszyty Europejskie”, „Zeszyty Samorządowe”, „Zeszyty Dziennikarskie”. O wszystkich formach działalności, bieżących pracach i planach na przyszłość informujemy w wydawanym od 2003 r. bezpłatnym biuletynie pt. „Służyć Prawdzie”.

_________PUBLIKACJE FUNDACJI_______________________________
Jacek BARTYZEL, W gąszczu liberalizmów. Próba periodyzacji i klasyfikacji, seria „Biblioteka Cywilizacji”; wyd. 1, Lublin 2004; wyd. 2, Lublin 2012
Ks. Michał BEDNARZ, W Domu Słowa, Lublin 2001
S. Imelda Zofia BŁESZYŃSKA, O. Jacek Woroniecki, dominikanin – wychowawca – patriota 1878-1949, Lublin 2006
Andrea D’ASCANIO OFM Cap, Cywilizacja śmierci – działanie szatana dzisiaj, tłum. W. Kapica, Lublin 2000
Marek DZIEWIECKI, Rodzina domem miłości i życia, Lublin 2011
Martin S. GILLET OP, Kształtowanie charakteru, tłum. J. Suchodolska, Lublin 2001

Jan Paweł II, Myśli wybrane, Lublin 2020
Piotr JAROSZYŃSKI, Polska i Europa, Lublin 1999
Piotr JAROSZYŃSKI, Suwerenność nie jest przeżytkiem, Lublin 2000
Piotr JAROSZYŃSKI, Kim jesteśmy, Lublin 2001
Katarzyna KALINOWSKA, Jacek Woroniecki o społeczeństwie i państwie, Lublin 2005

Charlotte KELLOGG, Jadwiga, Lublin 2020
Barbara KIEREŚ, Prawda o małżeństwie, Lublin 2005
Barbara KIEREŚ, Chodzi o miłość, Lublin 2006
Barbara KIEREŚ, Tylko rodzina!, Lublin 2006
Barbara KIEREŚ, Jak wychowywać, Lublin 2006
Barbara KIEREŚ, O personalizm w pedagogice, Lublin 2009
Henryk KIEREŚ, Służyć kulturze, Lublin 1998
Henryk KIEREŚ, Co zagraża sztuce?, Lublin 2004
Henryk KIEREŚ, Człowiek i cywilizacja, seria „Biblioteka Cywilizacji”, Lublin 2007
Feliks KONECZNY, Dzieje Polski opowiedziane dla młodzieży, wyd. 1, Lublin 1999; wyd. 2, Lublin 2010

Feliks KONECZNY, Napór Orientu na Zachód i inne pisma o życiu społecznym, Lublin 1999

Feliks KONECZNY, Dzieje Polski za Piastów , Lublin 2021

Tadeusz KOSSAK, Wspomnienia wojenne, Lublin 2018
Zofia KOSSAK, Topsy i Lupus, książka z płytą CD Lublin 2012, wyd. 2 książka bez płyty Lublin 2015
Zofia KOSSAK Kłopoty Kacperka góreckiego skrzata, Lublin 2014

Zofia KOSSAK, Puszkarz Orbano, Lublin 2017

Zofia KOSSAK, Zygmunt SZATKOWSKI, Troja Północy, Lublin 2017

Zofia KOSSAK, Listy, Lublin 2017

Zofia KOSSAK, Gród nad jeziorem, książka z płytą CD, Lublin 2018

Zofia KOSSAK, Szaleńcy Boży, książka z płytą CD, Lublin 2018

Zofia KOSSAK, Z miłości. Opowieść o św. Stanisławie Kostce, Lublin 2018

Zofia KOSSAK, Ognisty wóz, Lublin 2019

Zofia KOSSAK, Trembowla, Lublin 2019

Zofia KOSSAK, Pątniczym szlakiem, Lublin 2019

Zofia KOSSAK, Warna, książka z płytą CD, Lublin 2019

Zofia KOSSAK, Dzień dzisiejszy, Lublin 2019

Zofia KOSSAK, Szukajcie przyjaciół. Laska Jakubowa, Lublin 2020

Zofia KOSSAK, Kielich krwi. Zlecenie. Boże motory, Lublin 2020

Mieczysław A. KRĄPIEC OP, Filozofia w teologii, Lublin 1998
Mieczysław A. KRĄPIEC OP, Żyć po ludzku, Lublin 1999
Mieczysław A. KRĄPIEC OP, Spełniać dobro, Lublin 2000
Mieczysław A. KRĄPIEC OP, O chrześcijańską kulturę, Lublin 2000
Mieczysław A. KRĄPIEC OP, Rozważania o narodzie, Lublin 2004, wyd. 2, 2018
Mieczysław A. KRĄPIEC OP, Sens kultury chrześcijańskiej, Lublin 2004
Mieczysław A. KRĄPIEC OP, Bardziej być. O ludzką kulturę życia, Lublin 2006
Mieczysław A. KRĄPIEC OP, Rozważania o wychowaniu, Lublin 2010
Mieczysław A. KRĄPIEC OP, Myśli wybrane, Lublin 2011, wyd. 2 Lublin 2020
Mieczysław KREUTZ, Kształcenie charakteru. Wskazówki praktyczne, seria „Klasyka Edukacji”, Lublin 2007

Mieczysław KREUTZ, Rozwój psychiczny młodzieży, Lublin 2020
Robert LEWIS, Warto być rycerzem. Rola ojca w prowadzeniu syna ku męskości, Lublin 2009
Św. Alfons M. LIGUORI, Nawiedzenia Przenajświętszego Sakramentu, Lublin 2002
Andrzej ŁABUDA CSsR, Ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Mościskach. Modlitewnik, Lublin 2001
Rafał ŁĘTOCHA, Katolicyzm a idea narodowa. Miejsce religii w myśli obozu narodowego lat okupacji, Lublin 2002
Kazimierz MALISZEWSKI, W kręgu staropolskich wyobrażeń o świecie, Lublin 2006
Kazimierz MALISZEWSKI, Z dziejów staropolskiej kultury i cywilizacji, Lublin 2010

Kazimierz MALISZEWSKI, Krzyż i orzeł. Rola chrześcijaństwa w dziejach kultury polskiej, Lublin 2017
Teresa MAZUR, Ojców naszych obyczajem, Lublin 2005, książka z płytą CD 2018
Piotr S. MAZUR, W kręgu pytań o człowieka. Vademecum antropologiczne, Lublin 2008
ks. Janusz NAGÓRNY, Ojczyzna Na drogach do Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, Lublin 2000
ks. Janusz NAGÓRNY, Odpowiedzialni za przyszłość, Lublin 2007
Wanda PAPUGOWA, Edu.pl czyli rzecz o szkole, Lublin 2009
Marian PIROŻYŃSKI, Baczność Młodzieńcze!, Lublin 2004
Marian PIROŻYŃSKI, Panna Chrześcijanka, Lublin 2004

Marian PIROŻYŃSKI, Kształcenie charakteru, Lublin 2017
Ryszard POLAK, Cywilizacje a moralność w myśli Feliksa Konecznego, Lublin 2001
Arkadiusz ROBACZEWSKI, O cnotach i wychowaniu, Lublin 1999
Mieczysław RYBA, Naród a polityka. Myśl społeczno-polityczna ruchu narodowego w okresie międzywojennym, Lublin 1999
Mieczysław RYBA, Szkoła w okowach ideologii, Lublin 2006
Ks. Jan WASILEWSKI, W szponach Antychrysta, Lublin 2001
Jacek WORONIECKI OP, Katolickość tomizmu, Lublin 1999, s. 110
Jacek WORONIECKI OP, Raport niebieski, Lublin 2000
Jacek WORONIECKI OP, Tajemnica miłosierdzia Bożego. Nauka chrześcijańska o miłosierdziu Bożym i o naszej wobec niego postawie, Lublin 2001; wyd. 2, Lublin 2015
Jacek WORONIECKI OP, Umiejętność rządzenia i rozkazywania, Lublin 2001; wyd. 2, Lublin 2016
Jacek WORONIECKI OP, U podstaw kultury katolickiej, Lublin 2001
Jacek WORONIECKI OP, O narodzie i państwie, tłum. R. Maliszewski, (wyd. łacińsko-polskie), seria „Biblioteka Cywilizacji”, Lublin 2004
Jacek WORONIECKI OP, W szkole wychowania, Lublin 2008
Jacek WORONIECKI OP, Macierzyńskie Serce Maryi, Lublin 2009
Jacek WORONIECKI OP, Myśli wybrane, Lublin 2009, wyd. 2 Lublin 2022
Jacek WORONIECKI, Katolicka etyka wychowawcza, t. 1–3, Lublin 2013

Jacek WORONIECKI OP, Raport niebieski, Lublin 2017

Jacek WORONIECKI OP, Gawęda o gawędzeniu, Lublin 2017

Stefan WYSZYŃSKI, Myśli wybrane, Lublin 2020
Dariusz ZALEWSKI, Wychować człowieka szlachetnego, wyd. 1, Lublin 2003, wyd. 2, Lublin 2007, wyd. 3, Lublin 2013
Dariusz ZALEWSKI, Szuka samowychowania, Lublin 2007, wyd. 2, 2019
Jadwiga ZAMOJSKA, O pracy, Lublin 2001, wyd. 2 Lublin 2021
Jadwiga ZAMOJSKA, O wychowaniu, Lublin 2002, wyd. 2, 2019
Jadwiga ZAMOYSKA, Myśli wybrane, wyd.1, Lublin 2007; wyd. 2, Lublin 2013

Zofia ZAMOYSKA, Rady dla córki, Lublin 2020

Feliks KONECZNY, Dzieje Polski za Piastów, Lublin 2021

Jacek WORONIECKI, Katolickość tomizmu, Lublin 2021

Jacek WORONIECKI, Królewskie kapłaństwo, Kościół w oczach wiary, Lublin 2021

Jadwiga ZAMOYSKA, O miłości Ojczyzny, Lublin 2021

Zofia KOSSAK, Wielcy i mali, Lublin 2021

Maria BUYNO-ARCTOWA, Perły księżniczki Mai, Lublin 2021

Marian PIROŻYŃSKI, Tajemnica szczęścia, Lublin 2022

Marian PIROŻYŃSKI, Źródło życia, Lublin 2022

Jadwiga ZAMOYSKA, Zapiski z rekolekcji, Lublin 2022

Maria KONOPNICKA, Wrażenia z podróży, Lublin 2022

Zofia URBANOWSKA, Gucio zaczarowany, Lublin 2022
_________PRACE ZBIOROWE_________
Bogiem sławiena Maryja. Antologia polskiej poezji maryjnej, red. M. J. Gondek, Lublin 2000
Bogactwo młodości wyzwaniem dla wychowawców XXI wieku, red. nauk A. Rynio, K. Stępień, Lublin 2010
Nauczyciel wobec problemów globalnego nastolatka, red. nauk. K. Stępień, Lublin 2012
Nauczyciel wobec problemów globalnego nastolatka [e-book], red. nauk. K. Stępień, Lublin 2011
Młodość a nowe uzależnień, red. A. Maślach, K. Stępień, Lublin 2010
Polskość na emigracji. Zagadnienia wybrane, red. A. Maślach, Lublin 2010
Problem uzależnień młodzieży od środków pobudzających [e-book], red. nauk. K. Stępień, Lublin 2011
Szkoła charakterów. Poradnik dla nauczycieli, Lublin 2008
Wprowadzenie do filozofii. Przewodnik, t. 1–3, red. P. Gondek, Lublin 2000
Wychować charakter, red. A. Piątkowska, K. Stępień, Lublin 2005
Wychowanie a cywilizacja uzależnień i agresji, red. K. Stępień, A. Rynio, Lublin 2014
Zawód: nauczyciel – trudności i perspektywy, red. nauk. K. Stępień, Lublin 2010


_______ZESZYTY_______________________________________
„Zeszyty Dziennikarskie” 1 (2001)
„Zeszyty Edukacyjne” 1 (2001): Anna Jenke. Pedagog z charakterem (1921-1976)
„Zeszyty Edukacyjne” 2 (2005): Nowość chrześcijańskiej kultury
„Zeszyty Edukacyjne” 3 (2005): Etos nauczyciela
„Zeszyty Europejskie” 1 (2000)
„Zeszyty Instytutu Edukacji Narodowej” 1 (1997)
„Zeszyty Instytutu Edukacji Narodowej” 2 (1997): Sekty – powab herezji
„Zeszyty Instytutu Edukacji Narodowej” 3 (1997): Sursum corda!
„Zeszyty Instytutu Edukacji Narodowej” 4 (1997): By troszczyć się o wspólne dobro
„Zeszyty Instytutu Edukacji Narodowej” 5 (1998): Przyszłość polskiej edukacji
„Zeszyty Instytutu Edukacji Narodowej” 6 (1999): O Europie i edukacji
„Zeszyty Instytutu Edukacji Narodowej” 7 (2000): Media w kulturze
„Zeszyty Samorządowe” 1 (2001)
„Zeszyty Samorządowe” 2 (2001)
„Zeszyty Samorządowe” 3 (2002)
„Zeszyty Samorządowe” 4 (2002)
Biuletyn „Służyć Prawdzie” (bezpłatny informator Instytutu Edukacji Narodowej) nr 1–50 (2003–2015)


__________CYWILIZACJA__________________________
Kwartalnik „Cywilizacja. O nauce, moralności, sztuce i religii” [ISSN 1643-3637]
Nr 1 (2002)
Nr 2 (2002): Nasi mistrzowie
Nr 3 (2002): Sekty – inwazja neopogaństwa
Nr 4/5 (2003): Europa – tak, Unia Europejska...?
Nr 6 (2003): Czy istnieje dobry liberalizm?
Nr 7 (2003): Wychowywać dla wieczności
Nr 8 (2004): O Polsce i polskości
Nr 9 (2004): Media a paideia
Nr 10 (2004): O etykę dla pedagogiki
Nr 11 (2004): O sztuce
Nr 12 (2005): O prawo godziwe
Nr 13 (2005): Człowiek w rodzinie
Nr 14 (2005): Szkoła – nauczyciel – edukacja
Nr 15 (2005): Cywilizacje a osoba
Nr 16 (2006): Cierpienie – przekleństwo czy dar?
Nr 17 (2006): Mężczyzna – między ideałem a rzeczywistością
Nr 18 (2006): Od dziecięctwa do dojrzałości
Nr 19 (2006): W potrzasku ideologii
Nr 20 (2007): Przez ucho igielne
Nr 21 (2007): Oblicza kobiecości
Nr 22 (2007): Pedagogika – z tradycją w jutro
Nr 23 (2007): O rewolucji i kontrrewolucji
Nr 24 (2008): Moralność a media
Nr 25 (2008): O szczęściu
Nr 26 (2008): O młodość z charakterem
Nr 27 (2008): Polskość i patriotyzm dzisiaj
Nr 28 (2009): Niezależność czy uzależnienia
Nr 29 (2009): Eutrapelia – rozrywka czy zabawa?
Nr 30 (2009): Bezdroża edukacji
Nr 31 (2009): Rzeczy ostateczne
Nr 32 (2010): Polskość na emigracji
Nr 33 (2010): Kultura – skarbiec czy śmietnik?
Nr 34 (2010): S.O.S dla rodziny
Nr 35 (2010): Dzięki bohaterom
Nr 36 (2011): Wobec destrukcji państwa
Nr 37 (2011): Polska i polskość w skarbcu kultury historii
Nr 38 (2011): Wychowywać ale jak?
Nr 39 (2011): Media a polityka
Nr 40 (2012): Polska suwerenna a geopolityka
Nr 41 (2012): Ekonomika czy etyka gospodarcza
Nr 42 (2012): Młodość-starość a wychowanie
Nr 43 (2012): Religia a cywilizacje
Nr 44 (2013): O demoralizacji władzy
Nr 45 (2013): Człowiek w starciu cywilizacji
Nr 46 (2013): Sztuka dla wychowania
Nr 47 (2013): Polski Logos i Ethos
Nr 48 (2014): Historia a cel życia narodowego
Nr 49 (2014): Dramat życia w cywilizacji śmierci
Nr 50 (2014): Wychowanie w popkulturze
Nr 51 (2014): Moc tradycji
Nr 52 (2015): Wojna a pokój
Nr 53 (2015): Literatura źle widziana
Nr 54 (2015): Rodzina wobec kryzysu wartości
Nr 55 (2015): Dobrobyt a własność
Nr 56 (2016): Mity XXI wieku
Nr 57 (2016): Nowomowa/y
Nr 58 (2016): Męskość i kobiecość

Nr 59 (2016): Paradoksy cyberprzestrzeni

Nr 60 (2017): Nieznośna ciężkość bytu

Nr 61 (2017): Koniec multi-kulti?

Nr 62 (2017): Dylematy antywychowania

Nr 63 (2017): Czas apokalipsy

Nr 64 (2018): Kłamstwo a destrukcja osoby i wspólnoty

Nr 65 (2018): Walka cywilizacji

Nr 66 (2018): Agresja - dlaczego?

Nr 67 (2018): Semper Fideles - zawsze wierni!


Copyright © 2024 Fundacja Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej. Wykonanie: Nazwa.pl