Newsletter

Zapisz się na nasz newsletter, aby otrzymywać informacje o nowościach i aktualnych promocjach.

Obniżka! Problemy współczesnego Kościoła Zobacz większe

Problemy współczesnego Kościoła

Praca niniejsza adresowana jest przede wszystkim do duszpasterzy i katechetów, którzy na co dzień spotykają się z zarzutami wobec Kościoła i żywo dyskutowanymi dzisiaj problemami związanymi z Kościołem, do tych, którzy mają osobiste „kłopoty” z Kościołem, jego nauką i postawą, do poszukujących prawdy o Kościele oraz tych, którzy według zalecenia św. Piotra chcą być gotowi do zdania sprawy z nadziei, która stała się ich udziałem (por. 1P 3,15).

red. ks. Marian Rusecki, Problemy współczesnego Kościoła, ISBN 83-228-0412-1, RW KUL, Lublin 1997, format: 170 x 240, ss. 528, oprawa miękka

Wysyłka w przeciągu 1-5 dni roboczych

Więcej szczegółów

Ten produkt nie występuje już w magazynie

15,90 zł

-4,00 zł

19,90 zł

Dodaj do listy życzeń

Więcej informacji

Praca niniejsza adresowana jest przede wszystkim do duszpasterzy i katechetów, którzy na co dzień spotykają się z zarzutami wobec Kościoła i żywo dyskutowanymi dzisiaj problemami związanymi z Kościołem, do tych, którzy mają osobiste „kłopoty” z Kościołem, jego nauką i postawą, do poszukujących prawdy o Kościele oraz tych, którzy według zalecenia św. Piotra chcą być gotowi do zdania sprawy z nadziei, która stała się ich udziałem (por. 1P 3,15).

Spis treści
Słowo wstępne      5
Kościół a państwo
Józef Krukowski, Państwo wyznaniowe czy świeckie?      9
I. Państwa wyznaniowe      10
1. Państwa wyznaniowe katolickie      11
2. Państwa wyznaniowe niekatolickie      15
II. Państwa świeckie oparte na zasadzie rozdziału Kościoła od państwa      16
1. Amerykańska wersja państwa świeckiego      17
2. Francuska koncepcja państwa świeckiego      19
3. Niemiecki model państwa laickiego      21
III. Totalitaryzm komunistyczny      23
IV. Zmiany zasad relacji państwo—Kościół w państwach post-
komunistycznych      26
Józef Krukowski, Państwo światopoglądowo neutralne      29
Ks. Marian Rusecki, Czy religia jest sprawą prywatną?      35
I. Prywatność decyzji wiary i jej konsekwencje      37
II. Natura ludzka też przeciw prywatności      39
III. Liturgia również ma wymiar społeczny      40
Ks. Janusz Mariański, Czy zakrystia wystarczy do działalności Kościoła     43
I. Spór o „obszary" działania Kościoła      44
II. Społeczne funkcje Kościoła w demokratycznym społeczeństwie    45
III. Kościół etyczny, a nie tylko kultowy      47
Józef Krukowski, Zasady relacji państwo—Kościół w nowej
Konstytucji RP      53
I. Zasady relacji instytucjonalnych      56
1. Równouprawnienie Kościołów i Związków wyznaniowych. .      56
2. Bezstronność władz państwowych w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych      59
3. Zasada poszanowania autonomii i niezależności państwa oraz Kościołów i związków wyznaniowych      63
4. Zasada współdziałania      64
II. Formy regulacji relacji między państwem i Kościołem      65 
Józef Krukowski, Jakie zmiany w prawie polskim spowoduje ratyfikacja Konkordatu'    67
I. Konkordat a Konstytucja         68
II. Postulaty nowelizacji ustaw         69
Ks. Wojciech Góralski, Dlaczego krytykuje się Konkordat z 1993 roku? .    73
Ks. Janusz Mariański, Kościół zagrożeniem czy szansą dla społeczeństwa obywatelskiego?         
I. Społeczeństwo obywatelskie         84
II. Kościół a społeczeństwo obywatelskie w systemie totalitarnym .    85
III. Kościół a społeczeństwo obywatelskie w okresie wychodzenia    87
z totalitaryzmu         
IV. Kościół w społeczeństwie demokratycznym         88
Ks. Cezary Kostro, Czy chrześcijanin jest pełnoprawnym obywatelem?    93
Problemy z tożsamością Kościoła    
Ks. Marian Rusecki, Kim jest Kościół 9        101
I. Kształtowanie się tradycyjnego rozumienia Kościoła         101
II. Kościół jako wspólnota personalistyczna i dynamiczna         103
III. Personalistyczny wymiar struktur Kościoła widzialnego         105
Ks. Marian Rusecki, Dlaczego niektórzy akceptują Chrystusa, a odrzucają Jego Kościół'    107
I. Oświeceniowe dziedzictwo         107
II. Kryzys instytucjonalizmu         110
III. Protestantyzacja mentalności katolików         111
IV. Błędy ludzi Kościoła         112
V. Wadliwe rozumienie Kościoła         114
Ireneusz S. Ledwoń OFM, Kto to jest chrześcijanin?         117
Ks. Jerzy Szymik, Kościół świętych czy grzeszników?         127
I. Kościół: święty świętością swojego Boskiego źródła         128
II. Kościół: święty w swej naturze         128
III. Kościół: wspólnota obdarzająca świętością         129
IV. Kościół: wspólnota powołanych do świętości         130
Ireneusz S. Ledwoń OFM, Kościół nadziei czy strachu?         133
Ks. Jerzy Szymik, Czy trzeba być wierzącym, aby być dobrym'         141
Ks. Janusz Mariański, Krytyka Kościoła — ale jaka?         145
"I. Krytyka Kościoła         145
II. Krytyka w Kościele         149
Spis treści    525
Ks. Zbigniew Krzyszowski, Nieomylność — charyzmat czy uzurpacja?    153
I. Nieomylność całego Kościoła         153
II. Nieomylność Kolegium Biskupów         154
III. Nieomylność papieża         155
Ks. Marian Rusecki, Czy tolerancja jest tolerancyjna9    159
I. Co to jest tolerancja?         160
II. Podstawy tolerancji i jej granice         164
Ireneusz S. Ledwoń OFM, Czy kazania są nauką Kościoła?         173
Ks. Mirosław Kalinowski, Male wspólnoty religijne Kościołem jutra?         177
I. Male wspólnoty religijne w nauczaniu Kościoła współczesnego.         180
II. Małe wspólnoty religijne a chrześcijańskie środowiska         
III. Znaczenie i rola małych wspólnot religijnych w odnowie duszpasterstwa parafialnego      
Antoni Jozafat Nowak OFM, Kapłaństwo kobiety?        187
Elżbieta Szczot, Jaką rolę pełnią świeccy w parafii?    195
I.    „Idźcie i wy do mojej winnicy" (Mt 20, 6-7)       195
II. „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu" (Mk 16, 15)    197    
III. „Żeby nikt nie bluźnił imieniu Boga i nauce Chrystusowej (1 Tm 6, 1)     201   
Ks. Marian Rusecki, Dlaczego sekty są niebezpieczne?         203
I. Od nazwy do pojęcia sekty         204
II. Diagnozowanie sekt         209
III. Próba zrozumienia motywów psychologicznych akcesu do sekt    211
IV. Ostrzeżenia Kościoła przed sektami         213
1. świadkowie Jehowy         214
2. New Age         218
3. Kościół Zjednoczony — Moona         221
Ks. Henryk Seweryniak, Kościół i pieniądze         225
I. Ekonomia w chrześcijańskiej ekonomii zbawienia         226
II. Wobec wyzwań współczesności         229
Ks. Kazimierz Święs, Czy potrzebne są nowe kościoly9    235
I. Parafia wobec przemian społecznych         236
II. Liczba kościołów a faktyczne potrzeby         237
III. Budowa nowych kościołów a religijność parafian         242
Ks. Janusz Mariański, Czy Kościół jest przeciwny badaniom    2-45
socjologicznym?         
I. Kościół a socjologia religii         246
II. O pewnych nadużyciach w badaniach nad religijnością      248
III. Czy socjologia może pomóc Kościołowi?      255
Historyczne „obciążenia" Kościoła?
Ks. Bolesław Kumor, Czy Kościół współczesny „zdradził" Kościół pierwotny"      259
I. Biskupi i kapłani, diakoni      259
II. Okręgi biskupie (diecezje). Początki organizacji metropolitalnej      262
III. Jedność Kościoła      263
IV. Urząd Piotrowy      264
Ks. Stanisław Wielgus, O micie „ciemnego" średniowiecza i „światłej"
nowożytności polemicznie      269
Ks. Marek T. Zahajkiewicz, Wojny w Imię Boga? Jak spoglądać na
średniowieczne wyprawy krzyżowe"      303
I. W średniowieczu często stawiano pytanie odnośnie do słuszności wojny      303
II. Od starożytności do średniowiecza; ewolucja stosunku chrześcijan do wojny      304
III. Wyzwalanie Półwyspu Pirenejskiego      306
IV. W kierunku Palestyny      307
V. Wyprawy krzyżowe i walki z Turkami w opinii średniowiecznego historiografa; spojrzenie Jana Długosza      310
Ks. Daniel Olszewski, Zagadnienie średniowiecznej tolerancji — inkwizycja      313
Ks. Stanisław Wielgus, Chrześcijańska średniowieczna filozofia i teologia u podstaw nowożytnego przyrodoznawstwa      325
Stanisław Wilk SDB, „Polsko! — twoja zguba w Rzymie"?      335
Stanisław Nagy SCJ, Wkład Jana Pawła II w przełom solidarnościowy i najnowsze dzieje w Polsce      343
I. U źródeł wiernej służby ojczyźnie i narodowi      344
II. Na trudnym trakcie odzyskania wolności      347
1. U źródeł solidarnościowego przełomu      347
2. Niezawodny przyjaciel narodu w godzinie bolesnej próby    350
3. W przeddzień końcowego zwycięstwa      355
III. Początek zaskakującego epilogu      356
1. Czwarta pielgrzymka do ojczyzny (1 VI — 9 VI 1991)      356
2. Spotkanie na progach kraju — odwiedziny Żywiecczyzny (22 V 1995)      360
Ks. Czesław Stanisław Bartnik, Czy Kościół katolicki negatywnie ciąży na losach narodu polskiego?      363
Spis treści 527
Ks. Stanisław Kowalczyk, Czy Kościół wniósł coś w kulturę?     371
Ks. Marian Rusecki, Czy istnieje konflikt między nauką a religią? . . . 383
I. Nauka a religia w aspekcie historycznym      385
II. Czym jest nauka, a czym religia      387
III. Czy nauka wszystko poznaje i wyjaśnia?      391
Moralność chrześcijańska przeciw człowiekowi?
Ks. Ireneusz Mroczkowski, Czy Kościół widzi w człowieku tylko zło?    399
I. Współczesny kontekst dyskusji o złu      400
II. Przyczyna zła      401
III. Chrześcijańskie wyzwolenie z^ zła      403
Ks. Janusz Nagórny, Kościół nakazów i zakazów?      407
Ks. Stanisław Kowalczyk, Dlaczego Kościół przeciwny jest liberalizmowi?      413
Ks. Seweryn Rosik, Czy Kościół lęka się wolności?      423
I. Pytanie prowokacyjne      423
II. Ostrzeżenie przed propagatorami fałszywej wolności      424
III. Gorzkie owoce ludzkiej samowoli      427
IV. Jak Kościół pojmuje prawdziwą wolność?      429
V. Wychowanie do wolności      431
Józef Wróbel SCJ, Czy Kościół broni życia ludzkiego za wszelką cenę?    435
Józef Wróbel SCJ, Czy Kościół jest przeciwny eksperymentom w medycynie?      445
Ks. Janusz Nagórny, Dlaczego Kościół zajmuje się seksem?      453
Ks. Stanisław Mojek, Antykoncepcja promocją czy degradacją małżeńskiej miłości?      461
I. Cechy charakterystyczne miłości małżeńskiej      461
II. Odpowiedzialne rodzicielstwo      462
III. Czym jest antykoncepcja?      465
IV. Patologiczne działanie antykoncepcji      466
Elżbieta Szczot, Czy w Kościele są rozwody?      471
I. Małżeństwo przymierzem i sakramentem      471
II. Nierozerwalność małżeństwa      473
III. Władza Kościoła nad małżeństwem      474
IV. Rozłączenie małżonków      479
Ks. Stanisław Mojek, Jaki jest sens celibatu kapłańskiego?         483
I. Zarzuty przeciwko celibatowi kapłańskiemu         483
II. Racje przemawiające za potrzebą i sensem calibatu         484
1. Chrystus bezżenny wzorem dla kapłana         484
2. Eklezjologiczne znaczenie celibatu         487
3. Sens eschatologiczny celibatu         490
III. Wartość celibatu w życiu Kościoła         490
Ks. Franciszek Kampka, Moralny sens gospodarki w nauczaniu Kościoła    493
I. Człowiek podmiotem życia gospodarczego         493
II. Praca         495
III. Własność         498
IV. Rynek — konkurencja — państwo         501
Ks. Sławomir Nowosad, Strajk w ocenie moralnej         507
Ks. Marian Rusecki, Co to są wartości chrześcijańskie?         511
I. Sprzeciw nie od dziś         511
II. Ku pojęciu wartości         513
III. Kościół aprobuje wartości ogólnoludzkie         516
IV. Specyfika wartości chrześcijańskich         518
Wykaz skrótów         521


red. ks. Marian Rusecki, Problemy współczesnego Kościoła, ISBN 83-228-0412-1, RW KUL, Lublin 1997, format: 170 x 240, ss. 528, oprawa miękka

Opinie

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz opinię

Problemy współczesnego Kościoła

Problemy współczesnego Kościoła

Praca niniejsza adresowana jest przede wszystkim do duszpasterzy i katechetów, którzy na co dzień spotykają się z zarzutami wobec Kościoła i żywo dyskutowanymi dzisiaj problemami związanymi z Kościołem, do tych, którzy mają osobiste „kłopoty” z Kościołem, jego nauką i postawą, do poszukujących prawdy o Kościele oraz tych, którzy według zalecenia św. Piotra chcą być gotowi do zdania sprawy z nadziei, która stała się ich udziałem (por. 1P 3,15).

red. ks. Marian Rusecki, Problemy współczesnego Kościoła, ISBN 83-228-0412-1, RW KUL, Lublin 1997, format: 170 x 240, ss. 528, oprawa miękka

Copyright © 2024 Fundacja Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej. Wykonanie: Nazwa.pl