Cywilizacja nr 54 "Rodzina wobec kryzysu wartości" Zobacz większe

Cywilizacja nr 54 "Rodzina wobec kryzysu wartości"

Rzecz to oczywista, iż środowisko rodzinne, jego kondycja i oddziaływanie bardziej niż jakiekolwiek inne czynniki decydują o charakterze każdego człowieka. Pisał kard. S. Wyszyński: „Rodzina jest ośrodkiem wychowania, który najgłębiej kształtuje duszę. Urządzona po chrześcijańsku jest szkołą niemal religijnej czci wzajemnej małżonków i dzieci”. Współczesne trendy w polityce, pedagogice i kulturze zmierzają jednakże ku temu, aby zdeprecjonować – zwłaszcza w oczach młodego pokolenia – ów model „urządzonej po chrześcijańsku rodziny”, którą przedstawia się w mediach z pogardą i politowaniem jako muzealny wręcz relikt „dawnych, gorszych czasów”.

Niniejszy numer „Cywilizacji” jest w całości kontrargumentem wobec owego wypaczonego obrazu; zawarte w nim publikacje unaoczniają całe zło, z jakim musi zmagać się dziś rodzina narażona na oddziaływanie konsumpcjonizmu, hedonizmu, utylitaryzmu, nurtów tzw. „antypedagogiki” oraz na presję zwolenników swobody seksualnej, antykoncepcji, aborcji i praktyk in vitro. Wśród prezentowanych tekstów Czytelnicy znajdą też wnikliwe, uwzględniające aspekt filozoficzny, rozważania o istocie rodziny umocnionej prawem naturalnym oraz cenne przemyślenia dotyczące powinności rodzin w świetle magisterium Kościoła katolickiego, zwłaszcza zaś w kontekście encyklik Pawła VI, św. Jana Pawła II i Franciszka.

ISSN 1643-3637, Rodzina wobec kryzysu wartości, "Cywilizacja" (2015) nr 54, Fundacja Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej, Lublin 2015, ss. 216, format: 166 x 240 , oprawa miękka

Wysyłka w przeciągu 1-5 dni roboczych

Więcej szczegółów

25,00 zł brutto

Dodaj do listy życzeń

Więcej informacji

Tytułem wstępu…

Familia auro prior

„Est dictum verum: familia privata auro priori” – „Prawdziwe to słowa, iż własna rodzina droższa jest niż złoto” – w tej antycznej maksymie starożytni Rzymianie słusznie podkreślili prymat serdecznej więzi rodzinnej nad materialnym aspektem życia, choć oczywiście i „złoto” czyli bezpieczeństwo finansowe jest nieodzowne dla prawidłowego funkcjonowania rodziny.

Rzecz to oczywista, iż środowisko rodzinne, jego kondycja i oddziaływanie bardziej niż jakiekolwiek inne czynniki decydują o charakterze każdego człowieka. Pisał kard. S. Wyszyński: „Rodzina jest ośrodkiem wychowania, który najgłębiej kształtuje duszę. Urządzona po chrześcijańsku jest szkołą niemal religijnej czci wzajemnej małżonków i dzieci”. Współczesne trendy w polityce, pedagogice i kulturze zmierzają jednakże ku temu, aby zdeprecjonować – zwłaszcza w oczach młodego pokolenia – ów model „urządzonej po chrześcijańsku rodziny”, którą przedstawia się w mediach z pogardą i politowaniem jako muzealny wręcz relikt „dawnych, gorszych czasów”.

Niniejszy numer „Cywilizacji” jest w całości kontrargumentem wobec owego wypaczonego obrazu; zawarte w nim publikacje unaoczniają całe zło, z jakim musi zmagać się dziś rodzina narażona na oddziaływanie konsumpcjonizmu, hedonizmu, utylitaryzmu, nurtów tzw. „antypedagogiki” oraz na presję zwolenników swobody seksualnej, antykoncepcji, aborcji i praktyk in vitro. Wśród prezentowanych tekstów Czytelnicy znajdą też wnikliwe, uwzględniające aspekt filozoficzny, rozważania o istocie rodziny umocnionej prawem naturalnym oraz cenne przemyślenia dotyczące powinności rodzin w świetle magisterium Kościoła katolickiego, zwłaszcza zaś w kontekście encyklik Pawła VI, św. Jana Pawła II i Franciszka.

Te pouczające i ważne treści uzupełniają równie ciekawe artykuły, m.in. o problemach rodzinnych społeczności śląskiej w pierwszym okresie powojennym, uwidoczniających się w ogłoszeniach drobnych na łamach ówczesnej prasy, o potrzebie stosownych działań dla ograniczenia ujemnych skutków procesu starzenia się społeczeństwa, o przewadze wychowania seksualnego „do czystości” nad tzw. „modelem B” propagującym antykoncepcję wśród gimnazjalistów, o konieczności bardziej skutecznej opieki państwa nad rodzinami wielodzietnymi, o zasługach dla ojczyzny przedstawicieli trzech pokoleń rodu Piaseckich, a także o wizerunkach rodziny w serialach telewizyjnych oraz filmach fabularnych.

Życzeniom owocnej lektury naszego periodyku niech towarzyszy jeszcze jedna, warta zapamiętania wypowiedź Prymasa Tysiąclecia: „Sam Bóg przygotował człowiekowi społeczność rodzinną. Oparł ją na sakramencie małżeństwa, uczynił świątynią Bożą. We władzy rodzinnej dał niejako odbicie swej władzy Ojcowskiej. Z tej władzy Bożej rodzice czerpią swą godność, miłość i sprawiedliwość”.

Spis treści

 Tytułem wstępu…

Familia auro prior 

Myśl CYWILIZACJI

Bogdan Czupryn Rodzina w służbie życiu

Artykuł ukazuje filozoficzne podstawy służby życiu, obejmującej całość ludzkiego istnienia, a opartej na prawdzie o człowieku i jego naturze; podkreśla, że jedynie w prawdziwej rodzinie, której fundament stanowi miłość mężczyzny i kobiety, otwartej na poczęcie nowego życia i w której każdy człowiek jest podmiotem osobowych działań jej członków, dokonuje się prawdziwa służba życiu.

Służyć PRAWDZIE

Barbara Kiereś Natura ludzka a tożsamość i dobro rodziny

Marek Dziewiecki Małżeństwo i rodzina dzisiaj

Artykuł przedstawia zewnętrzne i wewnętrzne zagrożenia, na jakie narażone są małżeństwa i rodziny; wskazuje na podstawowe czynniki umożliwiające skuteczne oparcie się tym zagrożeniom, m.in. trwałość małżeństwa, doświadczenie miłości w kochającej się rodzinie, wspólne wzrastanie w dojrzałości małżeńskiej i rodzicielskiej, silna więź z Bogiem.

Andrzej Zwoliński Przeciw macierzyństwu

Artykuł omawia współczesne przejawy „cywilizacji śmierci”: od postaw antypoczęciowych, antykoncepcję, przez aborcję do procedury in vitro, tzw. zastępczych matek (surogatek) i „sztucznych macic”. Wskazuje na przyczyny i tragiczne konsekwencje instrumentalnego traktowania człowieka.

Adam Zadroga Przemiany demograficzne Polski i ich społeczno-gospodarcze skutki.

Zarys problemu

Artykuł wskazuje na dotychczas zachodzące oraz przewidywane zmiany ludnościowe w Polsce i ich wpływ na rozwój gospodarczy, rynek pracy, system zabezpieczenia społecznego, finanse publiczne i strukturę popytu; wskazuje na konieczne działania w różnych obszarach społeczno-gospodarczych w związku z procesem starzenia się społeczeństwa.

Sebastian Ligarski Powojenne zmagania z codziennością w ogłoszeniach drobnych prasy śląskiej

Artykuł przedstawia codzienne problemy rodzinne społeczności śląskiej w pierwszym okresie powojennym, a uwidaczniające się w ogłoszeniach drobnych na łamach ówczesnej prasy; na wybranych przykładach ukazuje kondycję polskiego społeczeństwa, ciężkie życie rodzin i kłopoty, z którymi wielu mieszkańców nie umiało sobie poradzić.

Spełniać DOBRO

Marek Czachorowski Karol Wojtyła/św. Jan Paweł II jako obrońca życia

Artykuł ukazuje intelektualne zasługi w diagnozowaniu podstaw „kultury i cywilizacji śmierci” w Liście do Rodzin i Evangelium vitae przez Jana Pawła II, który jeszcze jako Karol Wojtyła – filozof-etyk, wskazywał na konsekwencje błędnego pojmowania człowieka i jego wolności. Wśród źródeł antykultury i antycywilizacji wymienia m.in. pozytywistyczną koncepcję nauki i błędne rozumienie wolności.

Małgorzata Borkowska-Nowak Pokusy utylitaryzmu a kryzys rodziny

Przemysław Czarnek Konwencja antyprzemocowa, czy ideologiczna propaganda?

Artykuł analizuje artykuły zawarte w tzw. konwencji antyprzemocowej, i wykazuje, że nie wprowadza ona nic nowego, ponieważ wszystkie typy przestępstw w niej wymienione są uznane również za przestępstwa w polskim prawie karnym. Wskazuje na prawdziwy ideologiczny cel konwencji, przyjętej przez B. Komorowskiego pod naciskiem środowisk lewicowo-feministycznych: wykorzenienie zwyczajów, tradycji i innych praktyk opartych na idei niższości kobiet lub na stereotypowych rolach kobiet i mężczyzn.

Katarzyna Stępień Obraz rodziny w kontekście Konwencji o prawach dziecka

Tymoteusz Zych Warunki polityki rodzinnej w Polsce

Artykuł omawia poszczególne – nieefektywne i skomplikowane – instrumenty polityki prorodzinnej funkcjonujące w Polsce, wskazując przy tym, że poziom ich rozwoju odbiega nie tylko od rozwiązań przyjętych w państwach zachodniej i północnej Europy, ale też w państwach Europy środkowej i wschodniej.

Teresa Mazur Sarmackiej familii portret własny

Gawęda przynosi charakterystykę życia rodzinnego w Rzeczypospolitej sarmackiej. Mowa w niej m.in. o wzajemnych relacjach między mężem i żoną, o sposobach kojarzenia małżeństw i przypadkach ich zrywania, o różnicach w wychowywaniu szlacheckich synów i córek. Tekst ubarwiają cytaty z literatury pięknej oraz z dawnych traktatów i pamiętników.

SZTUKA jest trudna

Grzegorz Łęcicki Filmowe miraże – obraz rodziny w serialach i filmach

Artykuł przedstawia wizerunek rodziny prezentowany w serialach telewizyjnych oraz filmach fabularnych od czasów Polski Ludowej do III RP; wskazuje na przeobrażenia, jakim podlegał, najczęściej związane z aktualną polityką oraz obowiązującą oficjalną ideologią państwa.

WIARA poszukująca zrozumienia

Paweł W. Maciąg Rzeczywistość rodziny w XXI w. i profuzja zagrożeń

Artykuł przedstawia naukę magisterium Kościoła katolickiego odnośnie rodziny, zwłaszcza w oparciu o encykliki Pawła VI, św. Jana Pawła II i Franciszka; prezentuje akcentowaną przez Kościół wyjątkowość i istotę małżeństwa chrześcijańskiego oraz diagnozę podstawowych problemów i zagrożeń, trapiących rodziny.

Renata Nowak Wspólnota receptą na kryzys

Artykuł omawia główne założenia Ruchu Światło – Życie, będącego propozycją rozwoju poprzez formację i ewangelizację dzieci, młodzieży, dorosłych oraz małżeństw i rodzin; zachęca do pogłębionego życia religijnego i wspólnotowego, podkreślając jego szczególne znaczenie dla budowania trwałej więzi małżeńskiej i rodzicielskiej.

SKARBIEC myśli polskiej

kard. Stefan Wyszyński Rodzice, nadeszła wasza godzina

 Cywilizacyjne ROZMAITOŚCI

Wanda Terlecka, Paweł Wosicki, Antoni Zięba Prawda o procedurze „in vitro”

Jadwiga Wronicz, Antoni Zięba W polskiej oświacie. Dobre wychowanie seksualne

Piotr R. Mazur Trzy pokolenia w służbie Polsce

Z życia INSTYTUTU EDUKACJI NARODOWEJ

Piotr R. Mazur Wojskowe harce Sokołów    

 RECENZJE

Anna Zalewska Głosić prawdę o małżeństwie

Katarzyna Stępień O paradoksie miłości

ISSN 1643-3637, Rodzina wobec kryzysu wartości, "Cywilizacja" (2015) nr 54, Fundacja Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej, Lublin 2015, ss. 216, format: 166 x 240 , oprawa miękka

Opinie

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz opinię

Cywilizacja nr 54 "Rodzina wobec kryzysu wartości"

Cywilizacja nr 54 "Rodzina wobec kryzysu wartości"

Rzecz to oczywista, iż środowisko rodzinne, jego kondycja i oddziaływanie bardziej niż jakiekolwiek inne czynniki decydują o charakterze każdego człowieka. Pisał kard. S. Wyszyński: „Rodzina jest ośrodkiem wychowania, który najgłębiej kształtuje duszę. Urządzona po chrześcijańsku jest szkołą niemal religijnej czci wzajemnej małżonków i dzieci”. Współczesne trendy w polityce, pedagogice i kulturze zmierzają jednakże ku temu, aby zdeprecjonować – zwłaszcza w oczach młodego pokolenia – ów model „urządzonej po chrześcijańsku rodziny”, którą przedstawia się w mediach z pogardą i politowaniem jako muzealny wręcz relikt „dawnych, gorszych czasów”.

Niniejszy numer „Cywilizacji” jest w całości kontrargumentem wobec owego wypaczonego obrazu; zawarte w nim publikacje unaoczniają całe zło, z jakim musi zmagać się dziś rodzina narażona na oddziaływanie konsumpcjonizmu, hedonizmu, utylitaryzmu, nurtów tzw. „antypedagogiki” oraz na presję zwolenników swobody seksualnej, antykoncepcji, aborcji i praktyk in vitro. Wśród prezentowanych tekstów Czytelnicy znajdą też wnikliwe, uwzględniające aspekt filozoficzny, rozważania o istocie rodziny umocnionej prawem naturalnym oraz cenne przemyślenia dotyczące powinności rodzin w świetle magisterium Kościoła katolickiego, zwłaszcza zaś w kontekście encyklik Pawła VI, św. Jana Pawła II i Franciszka.

ISSN 1643-3637, Rodzina wobec kryzysu wartości, "Cywilizacja" (2015) nr 54, Fundacja Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej, Lublin 2015, ss. 216, format: 166 x 240 , oprawa miękka

Produkty powiązane

Copyright © 2023 Fundacja Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej. Wykonanie: Nazwa.pl